Szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”

Chcesz, aby w szkole lub przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko z cukrzycą odbyło się szkolenie z zakresu „Opieka nad dzieckiem chorym na cukrzycę w placówce oświatowej.”, nie czekaj – skontaktuj się z Biurem Towarzystwa – 32 331 33 49 lub 605 331 345

Szkolenia również w wersji ON LINE z wykorzystaniem popularnych platform internetowych, łatwych w obsłudze.

Oto lista szkół i przedszkoli przyjaznych dzieciom i młodzieży z cukrzycą. To placówki, które zostały przeszkolone w ramach Ogólnopolskiego Programu „SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

MASZ DO TEGO PRAWO!

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło obowiązki dyrektora placówki oświatowej w przypadku trafienia do przedszkola lub szkoły dziecka przewlekle chorego, w tym dziecka z cukrzycą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiskiem MEN dyrektor ma szereg obowiązków w stosunku do dzieci przewlekle chorych.

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W PRZYPADKU PRZYJMOWANIA DZIECKA Z CUKRZYCĄ

1. Dyrektor placówki oąwiatowej nie może odmówić przyjęcia dziecka. Ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie warunki podczas pobytu w przedszkolu, szkole czy innej placówce.

2. Dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z dzieckiem przewlekle chorym oraz stałego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewnić mu optymalne warunki pobytu

3. Jeśli wśród uczniów jest dziecko przewlekle chore powinnością dyrektora szkoły, przedszkola oraz placówki jest:

a) pozyskanie od rodziców ucznia szczegółowych informacji na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu

b) zobowiązanie nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat choroby ucznia

c) zorganizowanie szkolenia kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola, szkoły i placówki w zakresie postępowania z chorym dzieckiem. Dyrektor placówki dysponuje środkami na zorganizowanie takiego szkolenia z puli przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

d) opracowanie procedur postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia w porozumieniu z pielęgniarką szkolną lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola, szkoły i placówki, zarówno w codziennej pracy, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

Procedury postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposoby reagowania w sytuacjach nagłych. Procedury te powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka chorego. Dyrektor zobowiązuje wszystkich pracowników przedszkola/szkoły/placówki do bezwzględnego przestrzegania tych procedur.

4. W opiece nad dzieckiem z cukrzycą w szkole, przedszkolu czy placówce pielęgniarka pełni wiodącą rolę. Oprócz pielęgniarki szkolnej specjalistyczne zabiegi (bieżąca kontrola poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru oraz podawanie insuliny w formie wstrzyknięć podskórnych lub wlewów przy pomocy pompy insulinowej) może wykonywać również inna osoba – samo dziecko, rodzic i nauczyciel – która odbyła specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie (posiadanie wykształcenia medycznego nie jest warunkiem koniecznym) i która z własnej woli wyrazi na to zgodę.

Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN publikuje materiały dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród niej jest również uczeń z cukrzycą.  www.ore.edu.pl

One są wśród nas – Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu – oficjalna publikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Skip to content