Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Statut Towarzystwa

Postanowienia ogólne

§1
1. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zwane dalej „Towarzystwem”
jest samorządnym stowarzyszeniem społecznym.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego
3. Towarzystwo może używać wyróżniającego je znaku graficznego.
4. Towarzystwo może ustanawiać i nadawać odznaki, dyplomy oraz wyróżnienia

§ 2
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gliwice.

§ 3
1. Towarzystwo może należeć do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi i nawiązywać z nimi współpracę i współdziałanie.

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§ 4
1. Celem Towarzystwa jest wszechstronna pomoc i opieka obejmująca dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi
2. Sposoby realizacji celu Towarzystwa obejmują:
a) Działania prowadzące do ustawicznego podnoszenia poziomu opieki medycznej
b) Organizowanie i zapewnianie finansowania profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej
oraz społecznej.
c) Propagowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie leczenia, prowadzenia i obsługi cukrzycy, chorób towarzyszących oraz innych chorób przewlekłych
d) Inicjowanie działań podnoszących poziom ochrony prawnej i pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi
e) Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie propagujących problemy dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi
f) Prowadzenie działalności wydawniczej
g) Udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych.
h) Prowadzenie działalności oświatowej, w tym prowadzenie placówek oświatowych, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów, koncertów, akcji profilaktycznych i prozdrowotnych. prowadzenie szkoleń, warsztatów i turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych,
i) Prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
j) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
k) Promowanie społecznego wymiaru sportu i rekreacji, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
l) Upowszechniania kultury i sztuki jako promocji potencjału dzieci i młodzieży i ich integracji ze środowiskiem
m) Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki wszelkich uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia
n) Prowadzenie działań na rzecz rozwijana współpracy międzynarodowej w obszarze pomocy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi.

o) Prowadzenie szkoleń w placówkach oświatowych ( szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola) skierowanych do uczniów, kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników wymienionych placówek

p) Prowadzenie szkoleń  z  zakresu działalności statutowej dla służb publicznych, podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji na terenie kraju i za granicą 

3. Towarzystwo prowadzi działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako:
a) działalność nieodpłatną obejmującą- działalność mającą na celu poprawę sytuacji dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi realizowaną bez udziału adresatów w pokrywaniu części jej kosztów
b) działalność odpłatną obejmującą- działalność mającą na celu poprawę sytuacji dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi realizowaną z udziałem adresatów w pokrywaniu jej kosztów
Podana wyżej działalność odpłatna i nieodpłatna w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oznaczona jest kodem 91.33.Z i opisana jako Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

4. Towarzystwo zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełnia łącznie następujące wymagania:

1) Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą prowadzi działalność Statutową na rzecz dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi
2) Działalność określona w pkt. 1 jest wyłączną statutową działalnością Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi w sferze określonej w art. 4 ust. 1, pkt. 1), 5), 6), tej ustawy
3) Działalność statutową określoną w pkt1) i 2) Towarzystwo prowadzi również na rzecz członków Towarzystwa i dzieci członków Towarzystwa
4) Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą prowadzi działalność gospodarczą
a) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
b) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
c) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
d) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
e) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
f) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
g) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
h) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
i ) 93.19.Z Pozostała działalnośc związana ze sportem
j) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

5) Cały dochód Towarzystwo przeznacza na działalność o której mowa w pkt. 1) i 2)
6) Towarzystwo posiada Komisję Rewizyjną stanowiącą statutowy kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu Towarzystwa nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
7. Zabrania się w działalności Towarzystwa:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
8. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 5
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników.

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 6
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkostwo w Towarzystwie może przybierać formy:
a) członkostwa zwyczajnego
b) członkostwa wspierającego
c) członkostwa honorowego

§ 7
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna będąca członkiem założycielem lub składająca pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie
i pomoc materialną lub inną oraz chęć członkostwa.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności Towarzystwa lub działalności zbieżnej z jego celami statutowymi.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek
Zarządu Towarzystwa.
5. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających należy do kompetencji
Zarządu Towarzystwa.

§ 8
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) Uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym
2) Wyborcze czynne i bierne
3) Przedkładać Organom Towarzystwa opinie i propozycje.
2. Członek wspierający jest reprezentowany:
1 1) osobiście, jeżeli jest osobą fizyczną
2) przez pełnomocnika, jeżeli jest osobą prawną.
3. Członek wspierający i honorowy ma prawo:
1) Uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym
2) Przedstawiać postulaty i opinie dotyczące działalności Towarzystwa jego organom.

§ 9
Do obowiązków członka zwyczajnego Towarzystwa należy:
1) Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa
2) Opłacanie składek członkowskich
3) Aktywny udział w realizacji celów Towarzystwa.

§ 10
1. Przynależność członka zwyczajnego do Towarzystwa ustaje w przypadku:
1) Rezygnacji zgłoszonej pisemnie przez członka
2) Skreślenia z listy członków Towarzystwa
3) Wykluczenia z Towarzystwa
2. Skreślenie członka zwyczajnego i wspierającego może nastąpić na podstawie uchwały
Zarządu Towarzystwa w przypadkach długotrwałego niewykonywania obowiązków
określonych statutem. Od tej uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania
do Walnego Zebrania Towarzystwa w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3. Wykluczenie z Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa,
w przypadku gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu lub naruszy
dobre imię Towarzystwa. Od tej uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania
do Walnego Zebrania Towarzystwa w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Organy i władze Towarzystwa

§ 11
1. Walne Zebranie Towarzystwa jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Towarzystwa biorą udział wszyscy członkowie stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa przynajmniej jeden raz w roku.
5. O terminie Walnego Zebrania Towarzystwa Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa co najmniej na 2 tygodnie przed zebraniem.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd:
1) Na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
2) Na wniosek pisemny 1/3 ogólnej liczby członków.
7. Zebranie zwoływane w pierwszym terminie wymaga dla ważności swych uchwał
obecności co najmniej ½ ogółu członków, wymogu tego nie musi spełniać zebranie
zwoływane w drugim terminie.
8. Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, chyba,
że statut stanowi inaczej.

§ 12
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy:
1) Uchwalanie planów działania i planów finansowych Towarzystwa
2) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
3) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję
i członków
4) Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
5) Uchwalanie zmian w statucie
6) Uchwalanie wysokości składek
7) Podejmowanie innych uchwał, które ze względu na swoją ważność wymagają decyzji zebrania.

§ 13
1. Władzą wykonawczą Towarzystwa jest Zarząd Towarzystwa.
2. Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 4 lata.
3. Zarząd Towarzystwa składa się z 3-5 członków.
4. Zarząd Towarzystwa wybiera ze swego grona: prezesa i wiceprezesa.
5. Prezes lub Wiceprezes Zarządu Towarzystwa reprezentują go na zewnątrz i upoważnieni są do jednoosobowego składania oświadczeń i podpisów w imieniu Towarzystwa, z wyjątkiem spraw majątkowych.
6. Zebrania Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 14
Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:
1) Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa
2) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa
3) Opracowywanie planów działalności i planów finansowych Towarzystwa oraz sprawozdań z ich wykonania
4) Zarządzanie majątkiem Towarzystwa
5) Powoływanie i odwoływanie komisji problemowych oraz innych organów pomocniczych oraz uchwalanie regulaminów ich działania
6) Przygotowywanie i realizacja działań i decyzji wynikających z innych paragrafów niniejszego statutu.

§ 15
1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa oraz opracowuje odpowiednie sprawozdania i wnioski.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Komisji.

§ 16
1. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa może zostać
dokooptowany do ich składu nowy członek.
2. Potrzeba dokooptowania nowych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może
wynikać również z potrzeb organizacyjnych.
3. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby składu członków
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwała o dokooptowaniu nowego członka zostaje podjęta przez Zarząd lub Komisję
Rewizyjną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ członków.
5. Uchwała Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dotycząca dokooptowania nowego członka wymaga uchwały akceptującej najbliższego Walnego Zebrania Towarzystwa.

Majątek Towarzystwa

§ 17
1. Na majątek Towarzystwa składają się:
1) Składki członkowskie
2) Dotacje instytucji i osób
3) Zapisy i darowizny
4) Dochody z majątku Towarzystwa
5) Inne wpływy związane z działalnością statutową.
2. Towarzystwo może być dotowane przez organy, instytucje i fundusze państwowe i samorządowe.
3. Zobowiązania majątkowe w imieniu i na rzecz Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa. Do oświadczenia woli i składania podpisów w powyższych sprawach upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu pełniący funkcje prezesa, wiceprezesa.

Postanowienia końcowe

§ 18
Zmiana statutu Towarzystwa może nastąpić tylko w wyniku uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa. Decyzje w tej sprawie zapadają większością 2/3 głosów członków uczestniczących w Zebraniu.

§ 19
1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków.
2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Niniejszy jednolity tekst statutu został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa w dniu 15.05.2021 r.

Pobierz Statut Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Skip to content