Świadczenie pielęgnacyjne

311129_2702

Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przysługuje przede wszystkim najbliższym, czyli matce lub ojcu. Jeśli chodzi o dalszych krewnych – to tylko wówczas, gdy nie ma osób najbliższych albo nie mogą one wypełnić swojego obowiązku.

Realizatorzy świadczeń rodzinnych (MOPS, MOPR) mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby sprawdzić, czy beneficjant spełnia warunki do uzyskania świadczenia.

W przypadku dzieci chorych na cukrzycę konieczny jest zapisy w orzeczeniu o niepełnosprawności następującej treści:

– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
– konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W obu punktach musi pojawić się słowo „wymaga” To pkt. 7 i 8 orzeczenia.

To czy wspomniany zapis pojawia się w orzeczeniu i jakiej nabiera formy zależy od Komisji lekarskiej. Najczęściej w orzeczeniach o niepełnosprawności dla dzieci chorych na cukrzycę do 16 roku życia pojawiają się tylko zapisy o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W uzasadnionych przypadkach oba punkty.

W przypadku niezgadzanie się z orzeczeniem Komisji przysługuje prawo do odwołania do Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Niepełnosprawności w ciągu 14 dni.

Jednak orzeczenie wydawane jest na długi okres więc sytuacja może się zmienić. Ewentualna zmiana orzeczenia musi zostać poprzedzona wnioskiem lekarza prowadzącego oraz ponownym stawieniem się przed Komisją w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności.

Aby uzyskać świadczenie powyżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Krewni będą mogli uzyskać prawo do świadczenia w przypadku, gdy nie ma spokrewnionych w pierwszym stopniu lub, gdy nie będą oni mogli sprawować opieki. Podobnie jak w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje od miesiąca w którym złożony został wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o świadczenie nie później niż w okresie 3 miesięcy od wydania właściwego orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód!

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto).

Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych problemów przy uzyskiwaniu orzeczeń i świadczeń do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – tel. 32 331 33 49 lub 605 331 345, e-mail: biuro@mojacukrzyca.pl

Strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Skip to content