FreeStyle Libre refundowane! Oto szczegóły!

To już pewne. System FreeStyle Libre będzi erudyndowany dla pacjentów z cukrzycą typu 1 od 4 do 18 toku zycia.

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie wprowadzające te zmiany. Zacznie obowiązywać od listopada 2019 roku.

Rozszerzono wykaz wyrobów medycznych o czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM)

Przyjęto, że osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne będzie populacja pacjentów z cukrzycą typu 1 w wieku od 4. do ukończenia 18. roku życia z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę. 

Wskazano także, że ww. czujnik nie może być przepisywany pacjentom zaopatrzonym w System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym.

W przepisach określono ww. czujnik jako zaopatrzenie miesięczne, w ramach tego okresu pacjentowi przysługują 2 sztuki wyrobu. Limit finansowania ustalono na poziomie 255 zł sztuka, przy odpłatności 30%.

Oznacza to, iż jeden sensor będzie kosztował pacjenta 76,50 PLN.

Osobami uprawnionymi do wystawiania zlecenia będą lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, diabetologii i endokrynologii oraz posiadający również specjalizację w dziedzinie pediatrii, a także lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudnieni w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziałach chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 23 października 2019. Jednakże, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy o refundacji z dnia 12 maja 2011 r., aby pacjent mógł zamówić system monito rowania glikemii, jest zobowiązany do udania się do najbliższego oddziału NFZ z dokumentem wystawionym przez lekarza – ZLECENIE CZĘŚĆ „A”, w celu potwierdzenia refundacji. W najbliższym oddziale NFZ pacjent otrzyma dokument – ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYR OBY MEDYCZNE CZĘŚĆ „B”. Oba dokumenty, CZĘŚĆ „A” i „B” ZLECENIA będą potrzebne do złożenia zamówienia przez pacjenta.

Pełny tekst Rozporzadzenia –
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1899/1

Tym samym wieloletnie starania środowiska diabetlogicznego, z aktywnym udziałem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL przyniosły efekt.

Lubimy dzielić się takimi informacjami!

Skip to content