Dobra wiadomość! Refundacja CGM i diagnostyka MODY od 1 kwietnia 2018

Mamy projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, który wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych m.in. ciągłe monitorowanie glikemii oraz diagnostykę cukrzycy monogenowej.

Oznacza to, że te świadczenia wchodzą w skład świadczeń kontraktowych wraz z wyrobami medycznymi. – Zobacz

CGM

Wprowadzenie diagnostyki i modyfikacji leczenia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 stanowi realizację rekomendacji z dnia 22 października 2015 r. Prezesa AOTMiT w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „System ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)” jako świadczenia gwarantowanego stosowanego w populacji dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej) z odpłatnością 30%.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, umożliwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych będzie miało przede wszystkim wpływ na redukcję epizodów hipoglikemii, które w ciężkich przypadkach, bezpośrednio zagrażają życiu chorego. Powyższa redukcja epizodów hipoglikemii, pod względem liczby lub czasu ich trwania, może przekładać się na zmianę w jakości życia pacjentów, u których występują epizody hipoglikemii.

Świadczenie gwarantowane „System ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)” ma mieć zastosowanie w szczególnie sparametryzowanej populacji: dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 do 26. roku życia, u których utrzymują się podwyższone wartości HbA1c >6,5% i <9,0% pomimo intensyfikacji leczenia u pacjenta dobrze wyedukowanego w zakresie zasad intensywnej czynnościowej insulinoterapii, współpracującego z zespołem diabetologicznym oraz przestrzegającego zasad samokontroli.

Przewiduje się bezpłatne dostarczenie nadajnika, 10% wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania transmitera, 30% wysokość takiego udziału w limicie finansowania sensorów.

Ciągłe monitorowanie glikemii przez wpływ na kontrolę stężenia glukozy może wspierać zapobieganie występowania poważnych hipoglikemii w ww. grupie chorych, co w konsekwencji przełoży się na jakość życia pacjenta – stwierdza resort zdrowia.

Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy powoduje uszkodzenie lub zaburzenia czynności i niewydolności narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Hipoglikemia może prowadzić do trwałych i rozległych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego a nawet do śmierci. Umożliwienie dostępu do świadczenia gwarantowanego dla ww. populacji pacjentów ma na celu zapobieganie stanom hipoglikemii.

Alternatywną technologią medyczną dla wnioskowanej technologii jest samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi przez pacjenta za pomocą glukometru – SMBG (Self-Monitoring of Blood Glucose). SMBG to istniejąca praktyka stosowana w monitorowaniu leczenia u pacjentów z cukrzycą (bez względu na typ cukrzycy, wskazania i wiek pacjenta). Przy czym w populacji docelowej istotny jest aspekt nieświadomości hipoglikemii, co jest bardzo trudno skontrolować bezpośrednio w tej grupie pacjentów za pomocą systemu samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi, więc nie jest to technologia medyczna w pełni alternatywna w ww. populacji pacjentów.

Diagnostyka cukrzycy monogenowej MODY

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie diagnostyki i modyfikacji leczenia pacjentów z cukrzycą monogenową stanowi realizację rekomendacji z 6 listopada 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w której Prezes AOTMiT, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, a także przedstawione dowody naukowe, uznał za zasadne zakwalifikowanie powyższego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego.

„Dowody naukowe, na których oparł się Prezes AOTMiT dla populacji z mutacją w genach ABCC8 oraz KCNJ11 wskazują na uzyskanie efektu terapeutycznego po wykryciu mutacji i zmianie dotychczasowego leczenia” – przekonuje MZ.

Obecnie w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych brak jest alternatywnego świadczenia w zakresie diagnostyki cukrzycy monogenowej, podczas gdy zgodnie z danymi epidemiologicznymi populacja pacjentów wymagających diagnostyki genetycznej oraz zmiany leczenia w Polsce może obejmować ok. 5 tys. osób.

Według resortu zdrowia, wprowadzenie nowego świadczenia „zdeterminuje zastosowanie celowanej, efektywnej i tańszej interwencji medycznej, względem insulinoterapii”. Cel ten ma być osiągnięty przez przeprowadzenie badania genetycznego w ramach świadczenia ambulatoryjnego diagnostycznego oraz przeprowadzenie kolejnych dwóch porad ambulatoryjnych po uzyskaniu wyniku badania genetycznego mających na celu zmianę leczenia z insulinoterapii na leczenie ukierunkowane defektem genetycznym, którym będzie zastosowanie pochodnych sulfonylomocznika lub diety.

Jak szacuje MZ, koszt strategii polegającej na przeprowadzeniu badania genetycznego i modyfikacji leczenia u chorych z cukrzycą monogenową jest niższy o ok. 3 tys. zł (z perspektywy płatnika publicznego) oraz o ok. 4,4 tys. zł (z perspektywy płatnika publicznego i pacjenta) w porównaniu ze strategią nieobejmującą diagnostyki genetycznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

źródło rcl.gov.pl

Skip to content