Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Refundacja. Duże zmiany. FreeStyle Libre refundowane dla dorosłych.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znalazły się w nim bardzo ważna kwestie dla wszystkich chorych na cukrzycę.

Rozszerzono refundację na system Flash Glucose Monitoring, czyli popularną FreeStyle Libre oraz rozszerzono refundację na zestawy infuzyjne i zbiorniki na insulinę o wskazanie cukrzyca typu 3.

Oto pełne informacje:

 • Rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM) o:
  – Kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające intensywnej insulinoterapii;
  – Osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
  – Osoby powyżej 18. roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.
 • W przypadku tej ostatniej grupy zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia:
  – Ocena kontroli glikemii minimum co 6 miesięcy;
  – TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dL > 70 proc. czasu lub HbA1c poniżej 7,5 proc. lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem. oraz noszenie czujnika przez co najmniej 75% czasu.

W związku z brakiem konieczności kalibracji FGM wprowadzono ograniczenie, że liczba pasków do oznaczania glukozy we krwi, przepisywanych pacjentom, nie może być wyższa niż 50 szt. na 6 miesięcy.

Częstotliwość zlecania została zmieniona na 6 miesięcy, a liczba sztuk podwyższona do 13, w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia w sensory. Wprowadzone zostały zmiany w kategorii personelu uprawnionego do zlecania lp. 135–137, co wiązało się z zmianami populacji docelowej, a w przypadku lp. 137 potrzebą monitorowania wyników, w celu kontynuacji zlecenia.

Limit współpłacenia ze strony dzieci został obniżony do 20%. Dorośli zapłacą 30 %

 • Rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych, co w związku z dotychczas obowiązującą konstrukcją zapisów nie było możliwe.
 • Zmiany wprowadzone w lp. 135 i 136 miały na celu dostosowanie refundacji do wyrobów dostępnych na rynku, limity dostały dostosowane do typów CGM-RT obecnie zlecanych, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany. Populacja nie została poszerzona. Wprowadzono ograniczenie refundacji pasków, w związku z typem stosowanego CGM-RT (zależnie od potrzeb kalibracji lub nie).

Ponadto:

 • Wprowadzono zmiany w zakresie refundacji wyrobów płaskodzianych (m.in. odzież uciskowa – red.) określonych w lp. 69 i 70 załącznika do rozporządzenia, określając szczegółowe limity zależnie od modelu wyrobu, a także produkcji seryjnej i na zamówienie.
 • Zwiększono limit w zakresie soczewek okularowych korekcyjnych do bliży i dali powyżej 6,25 dioptrii, a także zmniejszono udział własny pacjentów w limicie do 10 proc.. Podniesiono limitu w przypadku soczewek kontaktowych twardych (lp. 75) i zmniejszono udział świadczeniobiorców do 10 proc. w ich zakupie. Podniesiono limit w przypadku pozycji lp. 79 (do 200 zł) i 80-83 (do 400 zł).
 • Podniesiono limit aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych (wzrost limitu dla dzieci z 2000 zł do 3000 zł, dla dorosłych z 1000 zł do 1500 zł).
 • W przypadku aparatów na przewodnictwo kostne, limit został podniesiony z 1800 zł do 3000 zł – dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo zmniejszono współpłacenie w przypadku systemów wspomagających słyszenie z 50 proc. do 30 proc..
 • Wprowadzono zmiany pozwalające na refundację zarówno rurek tracheostomijnych z zapasowym wkładem (limit 150 zł pozostaje) i silikonowych (limit 235 zł), jak również zwiększono liczbę sztuk przysługujących pacjentom zależnie od typu rurki. W przypadku pacjentów dorosłych wprowadzono minimalny udział w limicie 10 proc.
 • Ujednolicono zasady refundacji worków do zbiórki moczu, a także wprowadzono osobną kategorię pasków do mocowania worków do zbiórki moczu w limicie 25 zł za 1 szt, raz na 6 miesięcy, we wskazaniu: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia.
 • Wprowadzono szerokie zmiany w zakresie refundacji worków stomijnych (lp. 99), których to refundacja do tej pory nie zawierała limitów na sztuki, ale ogólne limity, możliwe do wykorzystania dowolnie przez pacjentów. Dodatkowo wprowadzono osobną refundację na płytki do worków stomijnych w systemie dwuczęściowym, a także wyroby służące do usuwania worków stomijnych oraz do ich uszczelniania.
 • Uszczegółowiono kategorię wyrobów chłonnych podlegających refundacji, a także wprowadzono dodatkowy limit 2,3 zł, z 30 proc. udziałem własnym na wyroby chłonne pow. 930 g. W przypadku limitu 1 zł podniesiono minimalną chłonność do 450 g.
 • Limit refundacyjny na CPAP (aparaty wspomagające oddychanie) został podzielony na maskę i aparat, co wiąże się z szybszym zużyciem masek w stosunku do aparatów (limit wymiany co 6 miesięcy w przypadku maski i co 5 lat w przypadku aparatu).
 • W przypadku wyrobów dedykowanych pacjentom z mukowiscydozą i pierwotną dyskinezą rzęsek częstotliwość wymiany została zwiększona. Dodatkowo limit na nebuliztory został zmniejszony do 70 zł, a limit na inhalatory pneumatyczne (lp. 103) do 250 zł. Limit na sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe (lp. 105), został zwiększony do 450 zł.
 • Kompleksowo została uregulowana refundacja wózków inwalidzkich. Kategorie zostały szczegółowo opisane, jak również wskazania. Podział został dokonany zgodnie z typami wózków (standardowe, aktywne i specjalne, do której to kategorii został przyporządkowany także wózek elektryczny).
 • Limity na wózki standardowe zostały utrzymane, tak samo w przypadku prawie wszystkich wózków specjalnych dotychczas skategoryzowanych (wyjątkiem wózki stabilizujące, których to limit został obniżony do 2000 zł, w związku z analizą cen rynkowych wskazującą na ceny niższe niż limit).
 • Znacznie zostały podwyższone limity na wózki aktywne – 2000 zł lub 4500 zł – zależnie od wagi wózka (ta kategoria została też precyzyjnie opisana wagowo), a także na wózki elektryczne (5000 zł).

Pełna treść Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Skip to content