Refundacja CGM. Opinia Agencji. Sensory refundowane do 26 roku życia.


Znamy opinię AOTMiT w sprawie refundowania systemów monitorowania glikemii – CGM/FGM. Uwzględnia wszystkie dostępne systemy na rynku (Medtronic, Dexcom), za wyjątkiem systemów FGM (Free Style Libre). Pozytywna opinia dotyczy także użycia przez chorych do 4 elektrod (sensorów) na miesiąc (za wyjątkiem Free Style Libre). Te zasady obowiązywać mają do 26 roku życia. 

Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała Opinię Rady Przejrzystości nr 219/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie oceny zasadności dokonania zmian w opisie świadczenia ciągłego monitorowania glikemii uwzględniających: wszystkie dostępne systemy na rynku, w tym FGM, użycie przez świadczeniobiorcę do 4 elektrod (sensorów) na miesiąc, objęcie refundacją transmiterów, populację dzieci i młodzieży do 26. roku życia oraz osoby dorosłe, które są aktywne zawodowo.

Rada uznała, że Refundacja ma dotyczyć pacjentów leczonych za pomocą pompy insulinowej, u których występują częste stany ciężkiej hipoglikemii lub z zespołem upośledzonej percepcji hipoglikemii, związanej z niekorzystnymi konsekwencjami lub w przypadku niezgodności do rozpoznania lub zakomunikowania wystąpienia objawów hipoglikemii. Dotyczy to pacjentów do 26 roku życia.

Jednocześnie Rada uznała za niezasadne objęcie refundacją systemów FGM (Free Style Libre) oraz zastosowanie systemów CGM u osób dorosłych, aktywnych zawodowo. 

W uzasadnieniu czytamy:

Zgromadzone dowody naukowe sugerują, że zastosowanie CGM ogranicza wahania stężenia glikemii, zmniejsza ryzyko hipoglikemii oraz zwieksza prawdopodobieństwo osiągnięcia docelowego poziomu HbA1c. W przypadku FGM brak jest do chwili obecnej opublikowanych wyników badań klinicznych w czasopismach naukowych potwierdzających jego skutecznosć w codziennej praktyce lekarskiej u dzieci z cukrzycą typu 1, w odniesieniu do CGM.

Ponadto zdaniem Rady objęcie świadczeniem osoby dorosłe (powyżej 26 roku życia) wyłącznie te aktywne zawodowo budzi wątpliwości, gdyż wykluczyłoby z grona beneficjentów osoby dorosłe, które utracą pracę bądź są niezdolne do podjęcia aktywności zawodowej.

Co oznacza opinia AOTMiT?

Na podstawie tej opinii Minister Zdrowia rozpatruje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wyrobów medycznych. Poprzednio Brak refundacji CGM komunikat Ministerstwa Zdrowia wycofano się z projektu refundacji, który obejmował tylko jedno rozwiązanie. Po ponownej opinii Agencji, przy najbliższej nowelizacji Rozporządzenia zostanie najprawdopodmniej umieszczony zapis o refundacji CGM w takim brzmieniu.

Nie znamy jeszcze rozstrzygnieć w kwestii refundacji zbiorników na insulinę – Refundacja zbiorniczków na insulinę. Szczegóły.

Oto pełna treść opinii Rady Przejrzystości.