Cukrzyca. Refundacja ciągłego monitorowania glikemii CGM i FGM od 1 stycznia 2023.

Rok 2023 przyniesie wiele pozytywnych zmian dla osób chorych na cukrzycę! Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które opublikowano 28 października. Dzięki wprowadzonym zmianom, większa grupa pacjentów chorych na cukrzycę uzyska dostęp do refundacji. Poniżej omówienie zasad dla systemów ciągłego monitorowania glikemii CGM Realt Time (Medtronic, Dexcom, Eversense) oraz oraz ciągłego monitorowania glikemi typu flash FGM (FreeStyle Libre)

Zmiany wprowadzone w lp. 135 i 136 dla populacji do 26 roku życia miały na celu dostosowanie refundacji do wyrobów dostępnych na rynku. Stosowanie CGM-RT jest powiązane z typem pompy insulinowej, na której wybór pacjent nie ma wpływu w ramach świadczenia realizowanego w opiece ambulatoryjnej. W związku z tym limity dostały dostosowane do typów CGM-RT obecnie zlecanych, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany. Wprowadzono ograniczenie refundacji pasków, w związku z typem stosowanego CGM-RT (zależnie od potrzeb kalibracji lub nie).

Dodatkowo rozszerzono refundację na pacjentów pow. 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Zamiast kryterium leczenia pompą insulinową, wprowadzono kryterium intensywnej insulinoterapii, ze względu na brak refundacji pomp insulinowych pow. 26 roku życia. W tej populacji pacjentów został wprowadzony jednolity limit 510 zł raz na miesiąc, a więc analogiczny do refundacji sensorów FGM.

Ze względu na inna częstotliwość wymiany czujników, refundacja została podzielona na lp. 135, 135A i 135B. Uwzględniono także system wymieniany co 6 miesięcy, jednak w cenie nie wyższej niż najdroższy analogiczny system na rynku, co jest zgodne z linią przyjętą w Opinii Rady Przejrzystości AOTMiT nr 28/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku.

Refundacja lp. 136, 136A i 136B zarówno dla pacjentów do 26 roku życia, jak i powyżej 26 roku życia została wprowadzona z tym samym limitem refundacyjnym, zależnym od typu transmitera, ze względu na różnice technologiczne między systemem CGM-RT a FGM (system bazujący na czujniku i transmiterze versus system oparty na czujniku) Celem ustawodawcy było w populacji pacjentów pow. 26 roku życia zbliżyć poziom refundacji pomiędzy tymi systemami. Różnica w cenie w czujników zależy już od strategii marketingowej producentów.

Rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM) o: kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające insulinoterapii; osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną; osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

W przypadku ostatniej grupy, czyli osób powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia: ocena kontroli glikemii minimum co min. 4 miesiące max. 6 miesięcy; TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dL > 70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5% lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem; aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników; refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 szt. w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

W przypadku dzieci udział w limicie został zmniejszony z 30% do 20%.

Częstotliwość zlecania czujników została utrzymana comiesięcznie, ze względu na brak możliwości dzielenia przez NFZ zleceń innych niż comiesięczne (co wynika z zapisów art. 38d ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), a liczba sztuk podwyższona do maksymalnie 3 na miesiąc, 13 sztuk w okresie 6 miesięcy w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia w sensory dla wszystkich pacjentów. Wprowadzone zostały zmiany w kategorii personelu uprawnionego do zlecania lp. 135– 137, co wiązało się ze zmianami populacji docelowej, a w przypadku lp. 137 potrzebą monitorowania wyników, w celu kontynuacji zlecenia.


Zasady refundacji dla systemów ciągłego monitorowania glikemii CGM Real Time (Medtronic, Dexcom, Eversense)

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni) (poz. 135)

Pacjenci do 26 roku życia

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii, Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135A lub 135B, lub 137, lub 137A; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6 lub 7 dni) w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 250 zł za sztukę – sensor wymagający wymiany co 10 dni, odpłatność pacjenta 30%

Limit finansowania ze środków publicznych 145 zł za sztukę – sensor wymagający wymiany co co 6 albo 7 dni, odpłatność pacjenta 30%

Ile sztuk?

Pacjentowi do 26 roku życia przysługuje do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni), raz na miesiąc


Pacjenci powyżej 26 roku życia

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 5 sztuk (poz. 135 A)

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii, Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135B, lub 137, lub 137A. Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 510 zł, odpłatność pacjenta 30%

Ile sztuk?

Do wysokości limitu, raz na miesiąc


Pacjenci od 18 do 26 roku życia

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 180 dni (poz. 135 B)

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii, Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Pacjenci od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A. Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 200 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 4500 zł, odpłatność pacjenta 30%

Ile sztuk?

Do wysokości limitu, raz na 6 miesięcy


Pacjenci powyżej 26 roku życia

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 180 dni (poz. 135 B)

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii, Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A. Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 200 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 3060 zł, odpłatność pacjenta 30%

Ile sztuk?

Do wysokości limitu, raz na 6 miesięcy


Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiące (poz. 136)

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii, Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135B lub 136A, lub 137, lub 137A.

Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135B lub 136A, lub 137, lub 137A.

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 350 zł, odpłatność pacjenta 30%

Ile sztuk?

Do wysokości limitu, raz na 3 miesiące


Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na rok (poz. 136 A)

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii, Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 136 lub 137, lub 137A.

Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych, hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 136 lub 137, lub 137A.

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 970 zł, odpłatność pacjenta 30%

Ile sztuk?

Do wysokości limitu, raz na rok


Zasady refundacji dla systemów ciągłego monitorowania glikemii typu flash FGM (FreeStyle Libre)

Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk (poz. 137)

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii ,Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8 krotnych pomiarach glikemii na dobę; kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą wymagające insulinoterapii;

Dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający insulinoterapii; hiperinsulinizm wrodzony; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 135B, lub 136, lub 136A, lub 137A; z zastrzeżeniem, że liczba czujników podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555), dotyczące monitorowania poziomu glikemii, gromadzone na podstawie refundacji, są przekazywane do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania procesu kontroli cukrzycy.

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 225 zł za sztukę, odpłatność pacjenta – dzieci od 4 do 18 roku życia 20%, dorośli 30%

Ile sztuk?

Pacjentowi przypada do 3 sztuk, raz na miesiąc.


Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk (poz. 137 A)

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii ,Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia); hiperinsulinizm wrodzony; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 135B, lub 136, lub 136A, lub 137; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych.

Warunki kontynuacji zlecenia:

  1. ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
  2. TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
  3. aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
  4. refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

w przypadku niespełniania warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 6 miesięcy od zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia

Dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczące monitorowania poziomu glikemii, gromadzone na podstawie refundacji, są przekazywane do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania procesu kontroli cukrzycy.

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 225 zł za sztukę, odpłatność pacjenta dorośli – 30%

Ile sztuk?

Pacjentowi przypada do 3 sztuk, raz na miesiąc.


Wprowadzenie nowych zasad zapalnowano na 1 stycznia 2023 roku.

Zobacz także:

Skip to content