Słodkie Pogotowie – pomagamy dzieciom z cukrzycą typu 1

Słodkie Pogotowie – szkolenia z pomocy dzieciom z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych, sportowych, kulturalnych. to projekt realizowany na terenie gminy Zabrze w ramach tegorocznej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Cukrzyca typu 1 to najbardziej rozpowszechniona choroba przewlekła wśród dzieci i młodzieży. W jej przebiegu mogą występować ostre powikłania – hipoglikemia i hiperglikemia, prowadzące do stanów zagrożenia życia, w trakcie których konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy przez osoby trzecie.

Poprzez realizację projektu Słodkie Pogotowie wspólnie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, partnerem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą wzmacniamy świadomość cukrzycy jako najbardziej rozpowszechnionej choroby przewlekłej wśród dzieci.

Dzięki szkoleniom dla nauczycieli na terenie Zabrza zwiększamy poziom bezpieczeństwa uczniów chorych na cukrzycę typu 1 na terenie placówek oświatowych i innych w czasie zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych.

Program WzMOCnij swoje otoczenie jest realizowany przez PSE po raz trzeci.

W ubiegłych latach, PSE pomogły w realizacji blisko 180 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 3,6 miliona złotych. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną oraz poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. 

Program dociera w tym roku do mieszkańców Zabrza w związku z realizacją przez PSE budowy nowej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Rokitnica.

Strona programu www.wzmocnijotoczenie.pl


***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.  PSE są właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury. 

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizują ponad 1600 km już istniejących linii. 

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą od 25 lat działa na rzecz środowiska diabetyków w Polsce. Wspiera w walce z chorobą, zachęca do aktywności, wynajduje talenty, eksponuje osobowości, edukuje w terapii, kreuje aktywne postawy. Dba o rozwój podopiecznych, wychowuje w poczuciu wartości, wzbogaca możliwości życia z chorobą.

Skip to content