Refundacji strzykawek i CGM nie będzie? Projekt został zmieniony.


Ministerstwo Zdrowia zmieniło projekt rozporządzenia o wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Nie zmienią się więc złe zasady refundacji dla pacjentów chorych na cukrzycę leczących się pompą insulinową. Strzykawki nie będą refundowane. Nie planuje się też refundacji systemów ciągłego monitorowania glikemii.

Wcześniej projekt zakładał inne rozwiązanie, korzystne dla pacjentów i uwzględniające ich wnioski Refundacja zbiorniczków na insulinę. Szczegóły. oraz Ograniczona refundacja CGM. Oto propozycja Ministerstwa.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą wystosowało do Ministra Zdrowia specjalne stanowisko w tej kwestii.

Oto jego treść:

Z ogromnym zdumieniem, niezrozumieniem i oburzeniem przyjęliśmy informację o:

Pozycja LP. 91

  • usunięcie zapisu o uszczegółowieniu, że zestaw infuzyjny do pompy insulinowej powinien zawierać również zbiornik na insulinę

Powoduje to brak zmiany w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów, a co za tym idzie utrzymywanie niewłaściwej sytuacji utrudniającej a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwiającej skuteczne leczenie pacjentów stosujących terapię leczenia cukrzycy insulinozależnej przy pomocy pomp insulinowych.

Zestaw infuzyjny do stosowania leczenia cukrzycy insulinozależnej przy pomocy pompy insulinowej składa się z wkłucia, łącznika,  drenu oraz zbiornika (strzykawki) na insulinę, bez którego jest bezużyteczny a refundowane ze środków publicznych leczenie jest niemożliwe.

Obecnie refundowany jest tylko zestaw wkłucie, łącznik oraz dren i ta sytuacja została podtrzymana w projekcie ostatecznym nowego Rozporządzenia pomimo wielokrotnego wskazywania jej jako niewłaściwej i wymagającej uzupełnienia. Również wielokrotnie wskazywaliśmy na ten problem w konsultacjach społecznych. Usuniecie wspomnianego wyżej uszczegółowienia w ostatecznej wersji Rozporządzenia jest absolutnie niezrozumiałe i budzi protesty w środowisku pacjentów.                                                                                                                                                          

Aktualnie pacjent stosujący terapię cukrzycy typu 1 tzw. insulinozależnej jest zmuszony do zakupu na własny koszt wspomnianych zbiorników, aby zastosować refundowaną terapię! To stanowi niemałe obciążenie dla osoby chorej, bowiem wspomniany zbiornik powinien być wymieniany wraz ze zużytym zestawem infuzyjnym. Dodatkowy koszt obciążający pacjenta to kwota od 100 do 120 złotych miesięcznie.

Wprowadzenie zapisu, który umieszcza zbiornik w kwocie obowiązującego limitu refundacyjnego pozwala pacjentowi w pełni korzystać z możliwości refundowanej ze środków publicznych terapii, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zarówno przez pacjenta jak i budżet refundacyjny.

Nie da się ukryć, iż pacjenci spodziewali się że z nowym Rozporządzeniem zostaną wyeliminowane nieprecyzyjne zapisy, w efekcie działające na ich niekorzyść. Kilkuletnie – od 2011 roku – wskazywania na rozwiązanie problemu w efekcie przyniosły dobry zapis w projekcie Rozporządzenia w marcu 2017 roku, który z niezrozumiałych względów został ponownie zmieniony na niekorzyść środowiska pacjentów. Argumenty dostarczyciela sprzętu nie mogą przeważać nad dobrem pacjenta i jakością terapii.

Wnioskujemy ponadto o rozważenie zmiany sposobu refundacji zakupu pomp insulinowych w ramach świadczeń w zakresie „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” oraz „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych” poprzez wprowadzenie pompy insulinowej do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, podobnie jak zestawy infuzyjne. Taka zmiana poprawiłaby dostęp pacjentów do korzystania z terapii i zmniejszyłaby okres oczekiwania na realizację świadczenia.

Z aprobatą przyjmujemy:

  • rozszerzenie listy osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne dla pacjentów powyżej 26 roku życia o lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • wydłużeniu do 6 miesięcy możliwości kontynuacji zleceń przez pielęgniarkę lub położną.

Z niepokojem przyjęliśmy fakt wycofania z treści rozporządzenia następujących pozycji:

 Pozycja LP. 134

  • rozszerzeniu wykazu wyrobów medycznych o transmiter/nadajnik

Pozycja LP. 135

  • rozszerzeniu wykazu wyrobów medycznych o sensor/elektroda

Wierzymy, że uda się ponownie pochylić na w/w propozycjami. Szczególnie mając na uwadze, że reformowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest działaniem koniecznym, jednak musi być przy tym również działaniem odpowiedzialnym, a zatem nie może odbywać się kosztem pacjentów.

Rozporządzenie nie zostało jeszcze podpisane.